Haiku: Jwu

My eighth haiku

Advertisements

Haiku: Hugger

My seventh haiku